0
مجموعه یا کالکشن در سی پلاس پلاس
وراثت در سی پلاس پلاس
سطح دسترسی در سی پلاس پلاس
سازنده در سی پلاس پلاس
کلاس ها در ++C
داده‌های شمارشی یا enum
آرایه ها در ++C
اشاره گر یا pointer در ++C
توابع در زبان ++C
ساختار تکرار و حلقه در ++C